เตือนภัยจากไซเบอร์

ให้บริการเช่า ขายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ด้านไอที

เร่งองค์กรรัฐ-เอกชน ควรมีการวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

                   ความเร่งด่วนในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในทุกองค์กร เนื่องจากทรัพย์สินที่มีรูปแบบเป็นดิจิทัลรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านดิจิทัล มีสภาวะที่เสี่ยงมากขึ้นในทุกขณะที่จะถูกโจมตี แต่ในทางกลับกันองค์กรส่วนใหญ่ยังมีบุคลากรที่ไม่พร้อมในสภาวะความเสี่ยงดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ระบบการฝึกอบรม และเครื่องมือที่จะสร้างให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อป้องกันทรัพย์สินขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

องค์กรต้องเปลี่ยนมุมมอง

                   พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ความเห็นว่า จากรายงานการถูกโจมตีจากองค์กรทั่วโลก  มีระดับความรุนแรงและความถี่เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับทุกปี และที่สำคัญในทุกองค์กรยังมีมุมมองว่าความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ขององค์กร แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคฝ่ายเดียวนั้น ไม่สามารถปกป้ององค์กรจากความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้อีกต่อไปดังนั้น ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆและต้องลงมาให้ความร่วมมือกับผู้บริหารในทุกระดับขององค์กร โดยองค์กรจะต้องมีการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบาย เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งต้องวางแผนทางด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งเชื่อมโยงกับบุคลากรอย่างมีความประสานสอดคล้องความสำคัญในประเด็นต่างๆ ที่จะสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่องค์กรก็คือ องค์กรจะต้องพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นในด้านการจัดการระบบสารสนเทศ การจ้างบุคลากรที่มีความชำนาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การวางนโยบายขององค์กรและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้องค์กรสามารถที่จะระบุ ตรวจจับ ตอบสนอง และฟื้นฟูจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้บริการเช่า ขายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ด้านไอที

พัฒนาคนรับมือภัยคุกคาม

                   ความท้าทายขององค์กรที่จะพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภัยคุกคามไซเบอร์นั้น ยังเป็นประเด็นที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน เนื่องจากองค์กรทั่วๆไปยังขาดความชัดเจนและความสอดคล้องกับความเสี่ยง เช่น บทบาทของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งไม่มีความชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตความรับผิดชอบ และการระบุความเชี่ยวชาญของแต่ละตำแหน่งที่ขาดความชัดเจนและไม่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยโครงสร้างขององค์กรซึ่งทั่วๆไป อย่างคณะผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาจยังขาดการวางแผนในด้านเครื่องมือที่ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่องค์กรขาดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเหตุให้ขาดความชัดเจน และความสอดคล้อง จะยิ่งทำให้ผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีความยากลำบากในการวางแผนงบประมาณ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการใช้งบประมาณเกินความจำเป็นได้ในบางส่วน

กำหนดยุทธ์ศาสตร์ควบคู่

                  การสร้างกรอบความคิดในการวางแผนทรัพยากรบุคคลในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักขององค์กร โดยหลักการพื้นฐานการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Critical security controls) ในขั้นตอนแรกคือ การที่จะต้องทำให้องค์กรชี้ชัดในด้านการจัดลำดับความสำคัญในการปฏิบัติ โดยจะต้องมีการกำหนดวิธีการในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งจะต้องอ้างอิงกับมาตรฐาน ที่อาจมีการให้คำแนะนำจากแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์องค์กรทุกขนาด ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน และภาครัฐ มีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องทรัพย์สินระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โดยองค์กรจะต้องมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ และจะต้องมีแผนบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยขั้นตอนไปสู่ความสำเร็จจะต้องมีการออกแบบวงจรการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนและเหมาะสม โดยแต่ละขั้นตอนประกอบไปด้วย การปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่องค์กรกำหนดขึ้นและจะต้องสอดคล้องกับกระบวนการและกรอบความคิดทางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กรด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก:  https://www.beartai.com/

รับเขียนโปรแกรม,รับเขียนเว็บไซต์,รับวางระบบ network,เช่าและจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ >> https://vivadeva.com/